2021 оны албан бичиг

2021 оны албан бичиг
2021 онд Төрийн өмчин бодлого, зохицуулалтын газар, Зам тээвэр хөгжлийн яам болон Хамтран ажилладаг байгууллагуудаас ирсэн тогтоол шийдвэр тэмдэглэл, албан бичгийн биелэлт жагсаалт


Хуваалцах :